Download soal soal ulangan ktsp kelas 1 2 3 4 5 6 kurikulum 2006 Tahun 2015

Contoh Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 5 Semester 2

ads
ads
Download Kisi-kisi UTS Bahasa Sunda kelas 5 Semester 2 Kurikulum 2006 KTSP
pluk kunci jawabannya. Mencakup semua mata pelajaran PAI, Agama Islam, PKN, B. Indonesia, Matematika, IPA, IPS, SBK, Penjaskes, B. Arab, B. Inggris, B. Sunda, B. Jawa, PLH, uts semester 2/ genap tahun 2017

Download Kisi-kisi UTS Bahasa Sunda kelas 5 Semester 2 Kurikulum 2006 KTSP

SOAL UTS BAHASA SUNDA  KELAS 5  SEMESTER 2Gunung Tangkuban Parahu
Ieu Gunung aya di Provinsi Jawa Barat. Parenahna di kalereun kota Bandung. Jangkungna kira-kira 2.084 meter.
Asal-usul Gunung Tangkuban Parahu dipalikeun kana Legenda “Sangkuriang”, nu nyaritakeun anak bogoh ka Indungna, Dayang Sumbi. Sangkuriang teu bias nedunan pamenta Indungna, nyaeta nyieun Talaga jeung parahu dina waktu sapeuting, atuh kacida ambekna. Parahu ditajong tepi ka nangkubna. Eta parahu robah jadi Gunung nu ayeuna disebut Gunung Tangkuban Parahu.

1.  Di Provinsi mana ayana Gunung Tangkuban Parahu teh ?
          a. Sulawesi                    c. Jawa Timur
          b. Jawa Barat                d. Jawa Tengah

2. Sakumaha kira-kira jangkungna Gunung Tangkuban Parahu ?
         a. 7.567 meter                 c. 2.408
         b. 2.804 meter                 d. 2.084


3.        Dipalikeun tina Legenda naon ari Gunung Tangkuban Parahu teh ?
a.    Dayang Sumbi                                                             c.  sangkuriang
b.    Jawa barat                                                                   d.  gunung tangkuban parahu

4.        Nyaritakeun naon legenda sangkuriang teh ?
a.    Gunung tangkuban parahu                                         c.  sangkuriang
b.    Anak nu bogoh ka indungna                                       d.  jawa barat

5.        Saha ngaran Indungna Sangkuriang nu di bogohan ku sangkuriang ?
a.    Dayang sumbi                                                             c.  sri mulyani
b.    Dayang                                                                        d.  parahu robah

6.        Parahu anu di tajong ku sangkuriang robah jadi naon ?
a.    Kayu                                                                             c.  gunung
b.    Legenda                                                                       d.  taneuh

7.        Cipanas Garut teh mangrupa hiji tempat mandi nu kakoncara.
       Rarangken ka-an atawa pa-an nu tepat pikeun nyampurnakeun kecap mandi nyata ….
a.    kamandian                                                                  c.  kamandipan
b.    pamandikan                                                                d.  pamandian

8.        Unggal malem jum’at di imah Pak Sukur sok aya aneh.
Rarangken ka-an atawa pa-an nu tepat pikeun nyampurnakeun kecap aneh nyata ….
a.    Paanehan                                                                    c.  kaanehan   
b.    kaanehkan                                                                   d.  paanehkan

9.        Di Kalimantan mah loba pangungsi nu ngalaman sangsara.
       Rarangken ka-an atawa pa-an nu tepat pikeun nyampurnakeun kecap sangsara nyata ….
a.   Kasangsaraan                                                              c.  pasangsaraan
b.   Kasangsarakan                                                            d.  pasangsarakan

10.    Kuring sedih lantaran waktu Bapa kuring maot ku kuring teu tungkul.
       Rarangken ka-an atawa pa-an nu tepat pikeun nyampurnakeun kecap tungkul  nyata ….
a.   Patungkulan                                                                c.  katungkulan
b.   Patungkulkan                                                              d.  nungkulan

Jieun kalimah anu make kecap-kecap dihandap ieu anu make basa kadelon!

1.    maju kahareup
kalimahna :…………………………………………………………………………….
2.    mundur katukang
kalimahna :…………………………………………………………………………….
3.    naek ka luhur
kalimahna :…………………………………………………………………………….
4.    turun ka handap
kalimahna :…………………………………………………………………………….
5.    rieut sirah
kalimahna :…………………………………………………………………………….
6.    mules beuteung
kalimahna :…………………………………………………………………………….
7.    leungeun kengkong
kalimahna :…………………………………………………………………………….
8.    suku pinced
kalimahna :…………………………………………………………………………….
9.    asup ka jero
kalimahna :…………………………………………………………………………….
10. mundur ka lebak
kalimahna :…………………………………………………………………………….

 

ads